§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stomil Ponad Wszystko; w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

§2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn

§3

1. Przedstawicielem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest: Prezes.
2. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.

§6

Celem Stowarzyszenia jest działalność z zakresu:

1) Kultury fizycznej, sportu, turystyki, zdrowego trybu życia,
2) Upowszechniania dostępu do obiektów sportowych oraz poprawy ich stanu technicznego,
3) Upowszechniania wiedzy na temat historii sportu i kibiców sportowych w Polsce i na świecie,
4) Poprawy ogólnego wizerunku kibiców Stomilu Olsztyn
5) Pomocy zawodnikom i kibicom Stomilu Olsztyn znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
6) Wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych oraz zatrudnianie trenerów różnych dyscyplin sportu.
2) Organizowanie wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na imprezy sportowe, przy zachowaniu przewidzianych prawem warunków dla tego rodzaju działalności.
3) Inne działania, realizujące cele statutowe Stowarzyszenia.